Teme razgovora z ministrom dr. Jernejem Pikalom
Ljubljana, oktober 2018

Trenutno izpostavljena najbolj pereča problematika srednjih šol:
1. Ureditev plačevanja na glavo dijaka
2. Delovni čas učiteljev ter zaposlovanje strokovnega kadra
3. Razpis vpisa 2018/19 ter dolgoročna vizija mreže šol
4. Vajeništvo ter določitev mreže šol – izvajalcev
5. Sprememba zakonodaje brez našega sodelovanja je privedla do večjih anomalij (ZPSI, ZGim, Pravilniki)
6. Nujna je ureditev (sprememba) Pravilnika o normativih in standardih ter vključitev sistemizacijo delovnega mesta Vodja MIC
7. Dijaki tujci
8. Generalna ureditev elektronskega vodenja šolske dokumentacije
9. Navodila ob morebitni stavki (plačana/neplačana stavka)
10.Okrožnice
11.Problematika dijaških domov

UTEMELJITEV:
Ad. 1. UREDITEV PLAČEVANJA NA GLAVO DIJAKA
Kljub obljubam, da se bo odprla in uredila problematika plačevanje na dijaka, se to ni zgodilo, zato je potrebno izpostaviti:

A/Šole, ki imamo porast dijakov v novem šolskem letu smo v slabšem položaju kot šole, kjer se jim število dijakov zniža (sklep velja za obdobje od 1. 12. t .l. do 30. 11. n. l.), večje število dijakov pomeni več zaposlenih ter večji materialni stroški od 1. 9. do 30. 11. t. l., zato menimo, da smo upravičeni do poračuna za 3 mesece!

B/Cena na dijaka oziroma delež za materialne stroške v ceni ne zajema elemente, ki v ceno niso bili vključeni oziroma ob določanju cene niso bili predvideni:
– plačilo nadomestila za uporabo mestnega stavbnega zemljišča oziroma nepremičninski davek, ki ga plačuje lastnik (MIZŠ),
– strošek zavarovanje dijakov po določilih zakona o Zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju,
– strošek notranje revizije zavodov ter ostale zadeve, ki nam jih (posledično tudi finančno) nalagajo drugi zakoni (Zakon o varstvo pred naravnimi nesrečami, Zakon o varstvu pri delu, delovanje civilne zaščite, požarna varnost, varstvo osebnih podatkov, oblikovanje spletnih strani, dostop do informacij javnega značaja, COBISS, …),
– strošek e-redovalnice,
– strošek e-hrambe gradiva ter
– strošek izvajanja GDPR.

C/MIZŠ bi moralo nujno generalno urediti določene finančne obveznosti:
1. zavarovanje dijakov
– (pokojninsko, invalidsko ter nezgodno) naj se izvede avtomatsko (direktno plačilo MIZŠ) preko enotne evidence CEUVIZ (medsektorski dogovor MIZŠ-ZPIZ-MDDSZ).
2. doseči dogovor glede zdravniških pregledov pri delu dijakov v podjetjih (PUD) – velja naj sistematski pregled.

Ad. 2. DELOVNI ČAS UČITELJEV TER ZAPOSLOV. STROKOVNEGA KADRA
A/ Potrebno je generalno urediti:
– plačilo nadomeščanj po realizaciji (enako za OŠ in SŠ!),
– poenotiti navodila (po sektorjih) ter
– neenakomerne obremenitve učiteljev (npr. učitelji SLO, MAT, TJE ter učitelji ŠVZ)

B/ MIZŠ naj poišče možnost za sistemsko ureditev razvrstitve v pl. r. pri zaposlovanju učiteljev strokovnih predmetov, ki prihajajo iz gospodarstva ali drugih področij (kultura, umetnost)
– sedaj se jih kljub morda dolgoletnim izkušnjam ob zaposlitvi uvrsti v 30. pl. r. (kot učitelja začetnika), razen če pred zaposlitvijo zaprosimo MIZŠ za soglasje, kar pa je velikokrat časovno neizvedljivo;
– predlagamo, da se jim avtomatično prizna za vsaka 3 leta dela v gospodarstvu 1 pl. r. več (največ 5 pl. r.).
– preveč sprememb je na začetku šolskega leta privedlo do nemira in negodovanja pri učiteljih;
– novo zaposleni delavci morajo podpisati soglasje, da soglašajo z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa (55. čl. KP);
– problem izplačila »suplenc«, ko učitelj izvaja uro pouka, saj nam MIZŠ ne bo zagotovilo nadomestila (OŠ imajo sredstva za nadomeščanja zagotovljena preko občinskih proračunov), poleg tega pa se bo zgodilo, da učitelju istočasno odpade pouk (razred ima npr. zdravniški pregled) ter opravi nadomeščanje, za katerega pričakuje plačilo;
– dilemo imamo glede stalne pripravljenosti učiteljev, ki spremljajo dijake na večdnevnih strokovnih ekskurzijah (OŠ imajo to področje urejeno). Nives Počkar je predlagala, da opredelimo 4 ure v III. stebru, 6 ur pa stalne pripravljenosti (OIV) ter da v Varnostnem načrtu obvezno opredelimo dežurstvo;
– v primeru nove zakonodaje ali novih predpisov, morajo le-ti sloneti na orodju, če ga zahtevajo oz. predpišejo in to moramo dobiti od MIZŠ;
– delo učitelja v času pouka prostih dni oziroma po koncu pouka se opredeli v III. stebru (obvezna prisotnost najmanj 4 ure zaradi zagotavljanja regresa za prehrano).

Ad. 3. RAZPIS VPISA 2018/19 ter DOLGOROČNA VIZIJA MREŽE ŠOL
A/ Razpis vpisa 2018/19 (koledar aktivnosti, spremembe razmestitev)
 Zveza nasprotuje vsaki novi razmestitvi programov (širjenje obstoječe mreže šol) brez dolgoročne vizije MIZŠ (o tem naj ne bi odločali župani, na katere praviloma vpliva njihova politična »obarvanost«), ki mora zajeti tudi možnost zaposlovanja mladih po končanem izobraževanju;
 MIZŠ naj ne razpisuje programov na novih lokacijah, razen morda novih programov (o tem naj se obvesti šole!), če bodo programi potrjen na SS.
 Omejitev razpisa vpisa 2018/19 naj bo le tam, kjer že sedaj niso mogli oblikovati npr. 2 oddelka, želijo pa 3!
 Kriterij za določitev št. oddelkov, ki jih načrtujejo šole, naj bo tudi obstoječe število oddelkov oziroma vpisanih dijakov v 1. letnik 2017/18.
 Navede naj se, da se bo SPI program izvajal kljub manjšemu št. vpisanih dijakov, če bodo zagotovili individualne (učne) pogodbe (podobno kot lani).
 Šole naj se obravnava s stališča zagotavljanja kadrovskih in materialnih pogojev ter upošteva finančne zmožnosti šol (št. dijakov, ki zagotavljajo zadostna proračunska sredstva).
 Bazira naj na zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja (npr.: PTI program, kamor se lahko vpisujejo vsi dijaki, ki so končali SPI – npr.: frizerke se praviloma vpisujejo na PTI programe Logistični tehnik ali Ekonomski tehnik);
 SPI programi (strojništvo, lesarstvo, gradbeništvo, drugi) naj se razpisujejo glede na tradicijo šole (čeprav morda že več let ni bilo vpisa) po istem sistemu kot lansko leto: zagotavljanje INDIVIDUALNIH UČNIH POGODB (oblika vajeništva?);
 Šole naj za spremembe zvemo pravočasno, da lahko promoviramo novosti pravočasno (po OŠ se izvaja promocija že od oktobra dalje).
Ad. 4. Vajeništvo ter določitev mreže šol – izvajalcev:
Šole bi morale biti najkasneje v oktobru (začetek šolskega leta) seznanjene o razporeditvi programov vajeniškega sistema izobraževanja, saj le-tako lahko:
– promovirajo novosti po OŠ (razne tržnice poklicev na OŠ potekajo od oktobra dalje);
– pravočasno pripravijo nabor delodajalcev ter opravijo uvodne razgovore z njimi.
Ad. 5. SPREMEMBA ZAKONODAJE brez našega mnenja je privedla do anomalij:
– Zakon o srednjem in poklicnem izobraževanju (56. in 56.a.člen) ter Zakon o gimnazijah (27. in 27.a.člen) ne vsebujeta vzgojnega momenta (ni postopnosti ter možnosti opredelitve lažjih ter težjih kršitev – so le najtežje, ki so razlog izključitve).
– Pravilniki so posledično neustrezni oz. niso usklajeni z nami, zato Zveza zahteva takojšnjo umaknitev (sklep 19. skupščine Zveze):
 Pravilnika o šolskem redu
 Pravilnika o ocenjevanju znanja
 Pravilnika o tečaju slovenščine (problem izvajanja tečaja SLO ter pravica dijakov do pouka)
 Pravilnika o bivanju v dijaških domovih
 Pravilnik o dokumentaciji

Ad. 6. Nujna je ureditev
a) PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN STANDARDIH, saj obstoječi ne upošteva novih programov, novosti (vajeništvo – oseba, ki spremlja vajenca pri delodajalcu, ostalo – glej dopis MIZŠ št. 8/2018 z dne 29. 10. 2018) ter ureditev problematike majhnih šol (za funkcioniranje potrebujejo celo tajnico in računovodkinjo) ter
b) sistemizacija delovnega mesta Vodja MIC. Biti mora strokovni delavec (da lahko napreduje v nazive, kar mu daje možnost potem tudi prehod na DM učitelj). Predlagamo razporeditev 32. do 45. plačni razred (primerljivo s pomočnikom ravnatelja), visoka strokovna ali UNI izobrazba kot sledi:
32 do 37 Vodja MIC-a
35 do 40 Vodja MIC-a mentor
37 do 42 Vodja MIC-a svetovalec
40 do 45 Vodja MIC-a svetnik

Ad. 7. DIJAKI TUJCI
a) Predlog Programa vključevanja otrok priseljencev v srednje šole je za SŠ nesprejemljiv (razprava glede osnutka predloga, posvet zveze na Bledu):
– pričakujemo podoben pristop/koncept/podporo Ministrstva, kot je v sorodnih državah EU,
– da so različna mnenja o času, načinu in obsegu učenja slovenščine kot drugega tujega jezika (o tečaju SLO: kdo ga izvaja in kdaj, obseg ur),
– da bi bila potrebna jezikovna stopnja za uspešno vključevanje v pouk v SŠ A2,
– da naj potrebni obseg ur za pouk/tečaj slovenščine določi stroka – Center za slovenščino kot drugi in tuji jeziki pri SAZU,
– nesprejemljivo je, da bi bil dijak odsoten od pouka zaradi tečaja slovenskega jezika v začetku šolskega leta (spoznavanje profesorja/učitelja in njegovih metod dela, socializacija v razredu, …) ter dilema, kdo bi tečaj izvajal (obvezno albansko govoreči učitelj!),
– da je učinek podpore pred odločitvijo potrebno primerjalno finančno ovrednotiti s sedanjim stanjem, saj je veliko priseljencev (predvsem z neslovanskih govornih področij) učno neuspešnih; večini se šolanje podaljša najmanj za eno leto, mnogi ga ne končajo, v državi pa ostanejo oziroma jim je tako omogočen odhod v druge države EU,
– da je potrebno dodatno delo s priseljenci (tečaj, koordiniranje) normativno določiti,
– da mora sklep o prilagajanju jasno določiti obveznosti priseljenih dijakov do učenja jezika in drugih šolskih obveznosti,
– obvezno poštevanje pripomb šol in delodajalcev (dijaki, ki morajo opravljati PUD, ne razumejo in ne govorijo slovensko).

Ad. 8. Generalna ureditev elektronskega vodenja šolske dokumentacije
Šole porabimo veliko sredstev za plačilo zunanjim izvajalcem za elektronsko vodenje šolske dokumentacije (osebni list, matične knjiga, vzgojni ukrepi, …), ki ni vedno urejeno (dijaki “izginejo“, osebne liste se ne da natisniti, …), izvajalci niso “fleksibilni“, …

Ad. 9. Navodila ob morebitni stavki (plačana/neplačana stavka)
Potrebna okrožnica s pojasnili, kako ukrepati ob nadaljevanju stavke, ki jo napoveduje SVIZ.

Ad. 10. Okrožnice
– okrožnica s strani sektorja za SŠ so nam pozno posredovana;
– naj bodo usklajena z okrožnicami za OŠ ter posredovana istočasno;
– nesprejemljivo je, da dobijo informacije o šolski sindikalni zaupniki preko SVIZ-a (16. 10.) pred nami ravnatelji (26. 10.)!

Ad. 11. Problematika dijaških domov
– nujna uskladitev cen prehrane z rastjo življenjskih stroškov (to velja tudi za cene malic v SŠ)

Teme razgovorov z novim ministrom