Namen

Osnovni cilj Zveze je, da so šole in dijaški domovi sogovorniki MIZŠ in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju šolskega sistema in ne le poslušni izvajalci izobraževalnega procesa. Za dosego tega cilja je seveda potrebna obojestranska pripravljenost, pri čemer ni dovolj le formalni podpis listine o sodelovanju, ampak so potrebne tudi konkretne akcije.

Člani

V Zvezo je vključenih:

 • 27 šolskih centrov,
 • 93 samostojnih srednjih šol,
 • 4 zasebne srednje šole,
 • 22 samostojnih dijaških domov in
 • 19 dijaških domov, ki delujejo kot enote šol oziroma šolskih centrov.

Zvezo vodi predsednica, podpredsednica in upravni odbor, ki ga sestavljajo predsedniki področnih skupnosti (to so ravnateljice/ravnatelji šol članic skupnosti).

Ustanovitev

Zveza je ustanovljena zaradi uresničevanja skupnih interesov in potreb srednjih šol in dijaških domov Slovenije na osnovi 52. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS št. 12/91 in 8/96).

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg. št. 2004/01652 z dne 02. 11. 2004 pod št. vložka 1/08316/00 vpisalo subjekt vpisa (Ur. list str. 7996 / št. 125/ 22.11.2004) z naslednjimi podatki:

 • Matična številka : 2024667
 • Firma: ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
 • Skrajšana firma: ZŠD
 • Pravnoorganizacijska oblika : Skupnost zavodov
 • Sedež: Ljubljanska cesta 17, 3000 Celje (do 20. aprila 2008)
 • Delovni naslov: Ptujska ul. 6, 1000 Ljubljana

Soglasje Vlade republike Slovenije k ustanovitvi Zveze:

 • Vlada Republike Slovenije je s svojim sklepom z dne 14.09 2004 izdala soglasje k ustanovitvi Zveze.

Zveza je pravna naslednica Zveze združenj in skupnosti srednjih šol in dijaških domov Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena 23. 02. 1999 v Celju.

Organi

Predsednica: Nives Počkar
Podpredsednica: Mojca Lukšič

Skupnosti ter njihovi predsedniki, ki so člani Upravnega odbora:

 1. Skupnost gimnazij – Mojca Lukšič
 2. Skupnost elektro in računalniških šol – Simon Konečnik
 3. Skupnost strojnih šol – Martin Pivk
 4. Skupnost ekonomskih, trgovski in upravnih šol – Dušan Vodeb
 5. Skupnost zdravstva, farmacije, kemije in kozmetike – Adelija Perne
 6. Skupnost kmetijskih in živilskih šol – Vida Hlebec
 7. Skupnost srednjih šol za gostinstvo in turizem – Iztok Leskovar
 8. Skupnost lesarskih šol – Aleš Hus
 9. Skupnost šol za predšolsko vzgojo – Marija Lešer
 10. Skupnost dijaških domov – Dragan Kojić
 11. Skupnost gradbenih šol – Damjana Gruden
 12. Skupnost šol za logistiko, pomorstvo in varovanje RS – Mira Jug Skledar
 13. Skupnost šol za mehatroniko – Darinka Martinčič Zalokar
 14. Skupnost izobraževanja odraslih – Ivanka Stopar
 15. Skupnost šol za oblikovanje, tekstil in frizerstvo – Nadja Jager Popovič
 16. Skupnost šol za medijske in grafične komunikacije – Ana Šterbenc
 17. Skupnost strokovnih gimnazij – Gregor Deleja do 31. 12. 2022, podpredsednik Boris Plut

 Sodelovanje z MIZŠ

Zveza je šestkrat podpisala dogovor o sodelovanju z MIZKŠ/MŠŠ/MIZŠ:

 • najprej z ministrico dr. Lucijo Čok,
 • z ministrom dr. Slavkom Gabrom
 • z ministrom dr. Milanom Zverom,
 • kasneje z ministroma dr. Igorjem Lukšičem in dr. Žigom Turkom
 • nazadnje z dr. Pikalom (do preklica).

Menimo, da je kvaliteta izobraževanja v Sloveniji odvisna od vseh, ki so vpeti v izobraževalni sistem. Kakovosten izobraževalni sistem temelji na medsebojnemu spoštovanju in upoštevanju, kvalitetnemu načinu komunikacije, sposobnosti upoštevanja drugačnosti ter prizadevanju za odličnost vseh udeležencev na vseh področjih.